Πολιτική Εταιρείας

Business Ethics, Quality, Environmental and Health & Safety Policy

Πάγιος προσανατολισμός της ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. αποτελεί η διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών της, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, την εφαρμογή των καταλληλότερων ανά περίπτωση τεχνικών σε θέματα υλοποίησης έργων που αναλαμβάνει, τη βέλτιστη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την λειτουργία της, την πρόληψη της ρύπανσης και τον περιορισμό της μόλυνσης του περιβάλλοντος εν γένει, και φυσικά την προαγωγή της υγείας & ασφάλειας των εργαζομένων.

Η πολιτική της ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. συνίσταται από την:

 1. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης  στα θέματα ποιότητας ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 2. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στα θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 3. Επιδίωξη υψηλών επιπέδων απόδοσης στην υγεία & ασφάλεια στην εργασία ως αναπόσπαστο κομμάτι της διαχείρισης της εταιρείας.
 4. Μέριμνα για τον συνυπολογισμό των αρχών ποιότητας, περιβαλλοντικών παραμέτρων και παραμέτρων υγείας & ασφάλειας στις αποφάσεις για ευρύτερα θέματα.
 5. Πλήρης και αδιαπραγμάτευτη συμμόρφωση με την νομοθεσία, συμβατικές απαιτήσεις και τις σχετικές με ποιότητα, το περιβάλλον και την εργασιακή υγεία & ασφάλεια απαιτήσεις .Για την ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. η ασφάλεια , η υγεία και η ευημερία των τρίτων μερών και της κοινωνίας είναι υψίστης σημασίας.

Ιδιαίτερα η ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. φροντίζει:

 • Να σέβεται και να διασφαλίζει την προβλεπόμενη κάθε φορά διαχείριση ευαίσθητων ή εμπιστευτικών πληροφοριών που αφορούν την ίδια, συνεργαζόμενα ή ενδιαφερόμενα τρίτα μέρη.
 • Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύνολο των Ευρωπαϊκών και Ελληνικών νόμων, κανονισμών ή οδηγιών και να προάγει τη διαφάνεια, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική ευαισθησία στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.
 • Να συνδιαλέγεται με σεβασμό στη προσωπικότητα κάθε ατόμου, ανεξαρτήτως φυλής, θρησκευτικών πεποιθήσεων, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, οικογενειακής κατάστασης, αναπηρίας, ηλικίας ή εθνικής καταγωγής.
 • Να προάγει την επαγγελματική της φήμη βασιζόμενη στην ποιότητα των υπηρεσιών της και την υπεύθυνη κοινωνική της στάση, και όχι μέσω αθέμιτου ανταγωνισμού.
 • Να μη γίνονται αποδεκτά αντίτιμα οποιουδήποτε είδους που αποσκοπούν σε παράτυπη εύνοια και διαχείριση.  
 • Να μη γίνονται ανεκτές, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αδικοπραγίες ή παρατυπίες.
 • Να επιχειρεί και να δραστηριοποιείται πάντοτε με ηθική και διασφαλίζοντας το συμφέρων της εταιρείας, των συνεργατών και ενδιαφερομένων τρίτων μερών

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με νομοθεσία, με συμβατικές  απαιτήσεις ή με τον καθιερωμένο κώδικα δεοντολογίας, όπως εκφράζεται στα ανωτέρω σημεία, η ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. διασφαλίζει ότι άμεσα θα λαμβάνονται και θα εφαρμόζονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.  

 1. Εκπόνηση Συστήματος και Διαδικασιών που να διασφαλίζουν τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν τεθεί σε επιμέρους εργασίες:
 • Την αναγνώριση και κάλυψη από την ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. αναγκών & απαιτήσεων διεκπεραίωσης έργων υδραυλικών, οδοποιίας, Η/Μ, βιομηχανικών-ενεργειακών, λιμενικών, οικοδομικών, πρασίνου και καθαρισμού επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αέριων Αποβλήτων καθώς και την αναγνώριση και ικανοποίηση απαιτήσεων και αναγκών συνεργατών και ενδιαφερόμενων τρίτων μερών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
 • Επαρκείς και αποτελεσματικές εγκαταστάσεις για την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, μετριάζοντας παράλληλα την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
 • Επαρκής πληροφόρηση, οδηγίες, εκπαίδευση και επίβλεψη από ικανά άτομα για την δημιουργία συνθηκών εργασίας με ασφάλεια και περιβαλλοντική ευαισθησία.
 • Προώθηση της κουλτούρας αναγνώρισης και διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών.
 • Δημιουργία και παρακολούθηση δεικτών εταιρικής απόδοσης συμπεριλαμβανομένων:
 1.  Καθιέρωσης στατιστικής ανάλυσης επιδόσεων
 2. Καθιέρωσης παρακολούθησης & μέτρησης επίδοσης
 3. Ετήσιων στόχων για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και σχετικών Προγραμμάτων
 4. Καθιέρωσης διαχείρισης έργων μέσω ανάπτυξης και εφαρμογής Προγραμμάτων Ποιότητας Έργων
 5. Συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στελεχών που εμπλέκονται στην διαχείριση και στην  υλοποίηση έργων που αναλαμβάνει η εταιρεία.
 6. Εσωτερικών Ελέγχων

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος έχει την συνολική ευθύνη για την παρούσα πολιτική και κάθε στέλεχος της εταιρείας για την εφαρμογή και την προαγωγή της.

Η ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε. θα διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής.

Η ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.  πάντα θα υποστηρίζει την ενεργή συμμετοχή και την επίδειξη πρωτοβουλιών των στελεχών της στο μέτρο εμπλοκής τους στο καθιερωμένο Σύστημα Διαχείρισης.  

Η Διοίκηση επιβάλλει σε όλα της τα στελέχη, την ενεργό και δημιουργική συμμετοχή τους και την πιστή εφαρμογή όλων των διαδικασιών που αναφέρονται στο Σύστημα Διαχείρισης.

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.:

Ιανουαρίος 2017