Στόχοι - Προοπτικές

Η εταιρεία επιδιώκει τα επόμενα χρόνια να :

  • Αυξήσει το μερίδιο της στην ελληνική κατασκευαστική αγορά
  • Διατηρήσει και να αυξήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης και να παρατείνει την κερδοφορία της
  • Επεκτείνει της δραστηριότητες της σε νέες αγορές και να ενισχύσει την υφιστάμενη παρουσία της
  • Δραστηριοποιηθεί σε άλλους τομείς σχετικούς με το εταιρικό της αντικείμενο είτε μεμονωμένα είτε σε συνεργασία με τρίτες εταιρείες.