Τελευταία Νέα

Το έργο ανήκει στις κατηγορίες των έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3669/2008.

Η περιοχή του έργου αποτελείται από τμήμα της Λεωφόρου Πασσαρώνας εντός του Ρ.Σ. οικισμού Ελεούσας (μεταξύ των Ο.Τ. Γ20, Γ40, 85, 142, 84, 100, 170Α, 101, 102 &103), και από την νυν Δημοτική Οδό (πρώην συνδετήρια των Ε.Ο. 6 & Ε.Ο. 20, του δευτ/ντος εθνικού δικτύου) μεταξύ οικισμού Ελεούσας και Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας και από την ευρύτερη ζώνη του Ισόπεδου Κόμβου (Ι/Κ) «Φανερωμένης» επί της Π.Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας.

Αφορά, στην κατασκευή πεζοδρομίων βάσει προδιαγραφών ΑΜΕΑ, στην προμήθεια και

εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού όπως καθιστικά και καλάθια απορριμμάτων, στη διαμόρφωση διαβάσεων πεζών, στην πρόβλεψη κατάλληλων θέσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων, στην κατασκευή αγωγού αποχέτευσης όμβριων υδάτων με την εγκατάσταση επαρκών εσχαρών υδροσυλλογής, στην κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στις θέσεις όπου απαιτείται, στην αναπροσαρμογή φρεατίων υπαρχόντων δικτύων κοινής ωφέλειας όπου απαιτείται, στις κατάλληλες διαμορφώσεις των προσβάσεων επί των παρόδιων ιδιοκτησιών (υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομιών) και στην εγκατάσταση καλλωπιστικού πρασίνου.

Επίσης έχει σαν αντικείμενο τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών και της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας καθώς και την διαμόρφωση συνθηκών ασφάλειας της μετακίνησης των πεζών στην συμβολή της λεωφόρου «Ελευθερίας», της λεωφόρου «Δημοκρατίας» και της οδού «Αγίου Γεωργίου» εντός του Ρ.Σ. οικισμού Ελεούσας (μεταξύ των Ο.Τ. Γ20, Γ40, 85 & 142). Στην συμβολή των ως άνω οδών προτείνεται η μετατροπή του υφιστάμενου έκκεντρου κόμβου μορφής «Χ» με κατασκευή νέου κυκλικής μορφής. Η διαμόρφωση της περιοχής μελέτης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση κυκλικού κόμβου και το διαχωρισμό των ρευμάτων κυκλοφορίας των οδών που συμβάλλουν στον κόμβο με νησίδες διαχωρισμού κυκλοφορίας, τη διαμόρφωση διαβάσεων πεζών και σύνδεση αυτών με όδευση ΑΜΕΑ (τυφλών), την υλοποίηση αποκλειστικής δεξιάς στροφής βαρέων οχημάτων, την οριζόντια σήμανση, την κάθετη σήμανση και την ασφάλιση.

Θα κατασκευασθεί νέο υπόγειο δίκτυο δημοτικού φωτισμού και θα εγκατασταθούν νέοι μεταλλικοί ιστοί παραδοσιακού τύπου και φωτιστικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Στόχος του έργου είναι η αισθητική αναβάθμιση της περιοχής και η εξοικονόμηση ενέργειας με την εγκατάσταση νέων φωτιστικών τύπου Led, χαμηλής κατανάλωσης.

Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων στον οικισμό της Τ.Κ. Ζωοδόχου και τη σύνδεσή του με την περιμετρική τάφρο δικτύου ομβρίων της ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων μέσω της κατασκευής εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης όμβριων. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 3.609,12μ.

Η παρούσα μελέτη αφορά στη φροντίδα δύο πολύ σημαντικών δημόσιων κτιρίων της πόλης που το κάθε ένα αποτελεί ένα ορόσημο. Ίσως όχι τόσο για την αρχιτεκτονική τους όσο για την σημασία που είχαν για τη λειτουργία της πόλης. Το πρώτο κτίσμα είναι το χαρακτηρισμένο διατηρητέο, παλαιό δημαρχείο στην οδό Μπιζανίου, ένα από τα πιο παλιά δημόσια κτίρια της πόλης στο οποίο σήμερα φιλοξενείται το Δημοτικό Ωδείο. Το δεύτερο κτίριο είναι το σημερινό Πνευματικό Κέντρο που βρίσκεται στην οδό Αγ. Μαρίνας και βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την περιοχή Λιθαρίτσια, αποτέλεσε όραμα πολλών δημάρχων και ολοκληρώθηκε στις αρχές του ’90 με σκοπό να φιλοξενήσει την αίθουσα συναυλιών και το ωδείο της πόλης.
Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η επαναφορά των κτιρίων στον αρχικό τους προορισμό με την μεταφορά του δημοτικού ωδείου στον χώρο που αρχικά προορίζονταν στο ΠΚ.Δ.Ι με την ταυτόχρονη μεταφορά του διοικητήριού του Π.Κ.Δ.Ι. στη θέση του σημερινού ωδείου. Όμως η μελέτη δεν περιορίζεται μόνο στην μεταφορά των χρήσεων αλλά μέσα από ένα σύνολο παρεμβάσεων που προτείνει, εκσυγχρονίζει τόσο ενεργειακά όσο και λειτουργικά τα δύο κτίρια δίνοντάς τους νέα πνοή.

Υπεγράφη την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 η σύμβαση με τον Δήμο Ηγουμενίτσας για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Έργα Διευθέτησης Ρέματος Λάκκας» ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 2.819.268,39€ και χρηματοδοτείται εξ’ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο τόπος εκτέλεσης του έργου, βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα, στο όριο μεταξύ εγκεκριμένων σχεδίων πόλης 1ης και 3ης Πολεοδομικής του Δήμου Ηγουμενίτσας, ανάντη της οδού 49 Μαρτύρων και μέχρι την υφιστάμενη περιφερειακή οδό. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Λάκκας εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, για συνολικό μήκος 318m με τεχνητή κοίτη ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, από το ύψος της περιφερειακής οδού της Ηγουμενίτσας και προς τα κατάντη, μέχρι την πρόσφατα διευθετημένη κοίτη, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η διευθέτηση του ρέματος «παραπόταμος Λάκκας» από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού με την οδό Πάργης έως και το κεντρικό ρέμα της Λάκκας συνολικού μήκους 208 m με πλακοσκεπή ορθογωνικό οχετό διαστάσεων 2,50 X 150 m2 (υποέργο 1). Επιπλέον προβλέπεται και η κατασκευή μίας γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφάνειας 12Χ18 m2 καθώς και η κατασκευή οδού πρόσβασης προς το ρέμα πλάτους 5m και μήκους 32 m που θα χρησιμοποιείται από τα μηχανήματα-οχήματα καθαρισμού.

Το δίκτυο αποχέτευσης των ομβρίων αποτελείται από 11 κύριους συλλεκτήρες για την περιοχή του Λαδοχωρίου και 4 κύριους συλλεκτήρες για την περιοχή του Γραικοχωρίου, οι οποίοι σκοπό έχουν αφενός μεν την αντιπλυμμηρική θωράκιση της περιοχής, αφ ετέρου δε την ασφαλή απαγωγή των ομβρίων υδάτων προς ασφαλείς αποδέκτες.
Το συνολικό μήκος του δικτύου που εντάσσεται στη μελέτη είναι 3.055,00 μέτρα και ο προυπολογισμός του έργου φθάνει στα 2.380.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ)

Το υπό εκτέλεση έργο βρίσκεται εντός του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, στον Δήμο Ιωαννιτών και στις κοινότητες Νεοχωρόπουλο και Σταυράκι.
Για τη βέλτιστη διαχείριση των συγκεκριμένων συνθηκών της περιοχής τόσο από την
ανάλυση των κυκλοφοριακών φόρτων όσο και από τους κανονισμούς, η λύση που προτείνεται είναι η κατασκευή σύγχρονων κυκλικών κόμβων στις αναφερθείσες περιοχές.
Η συγκεκριμένη πρόταση διασφαλίζει:
• Την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων επί των οδών και προς όλες τις
κατευθύνσεις.
• Την ασφαλή και απρόσκοπτη κίνηση των πεζών, μέσω των πεζοδρομίων και των
διαβάσεων που θα κατασκευαστούν.

Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών του Δήμου Ζίτσας (Υπογραφή σύμβασης 25/04/2019)


Για τη κατασκευή του Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης με σκοπό την κάλυψη σε ανάγκες ύδρευσης στη Δ.Ε. Μολοσσών (Τ.Κ. Γιουργάνιστας, Τ.Κ. Χίνκας, Τ.Κ. Γρανίτσας, Τ.Κ. Πολυδώρου και Τ.Κ. Ραδοβιζίου), προτείνεται η κατασκευή των παρακάτω:
⦁ Δεξαμενή Τ.Κ. Κουρέντων
⦁ Εξωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης
⦁ Αντλιοστάσιο Τ.Κ. Γρανίτσας
⦁ Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Γρανίτσας
⦁ Δεξαμενή Τ.Κ. Γρανίτσας
⦁ Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Πολυδώρου
⦁ Δεξαμενή Τ.Κ. Πολυδώρου

⦁ Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας (Προσωρινός ανάδοχος του έργου 01/04/2019)
Ο τόπος εκτέλεσης του έργου, βρίσκεται στην Ηγουμενίτσα, στο όριο μεταξύ εγκεκριμένων σχεδίων πόλης 1ης και 3ης Πολεοδομικής του Δήμου Ηγουμενίτσας, ανάντη της οδού 49 Μαρτύρων και μέχρι την υφιστάμενη περιφερειακή οδό.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τη διευθέτηση του ρέματος Λάκκας εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, για συνολικό μήκος 318m με τεχνητή κοίτη ορθογωνικής διατομής από οπλισμένο σκυρόδεμα, από το ύψος της περιφερειακής οδού της Ηγουμενίτσας και προς τα κατάντη, μέχρι την πρόσφατα διευθετημένη κοίτη, ενώ παράλληλα προβλέπεται και η διευθέτηση του ρέματος «παραπόταμος Λάκκας» από τη διασταύρωση της περιφερειακής οδού με την οδό Πάργης έως και το κεντρικό ρέμα της Λάκκας συνολικού μήκους 208 m με πλακοσκεπή ορθογωνικό οχετό διαστάσεων 2,50 X 150 m2 (υποέργο 1). Επιπλέον προβλέπεται και η κατασκευή μίας γέφυρας από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφάνειας 12Χ18 m2 καθώς και η κατασκευή οδού πρόσβασης προς το ρέμα πλάτους 5m και μήκους 32 m που θα χρησιμοποιείται από τα μηχανήματα-οχήματα καθαρισμού.

Δραστηριότητες

  • Υδραυλικά έργα
  • Οικοδομικά έργα
  • Έργα Οδοποιίας
  • Ηλεκτρομηχανολογικά έργα
  • Λιμενικά έργα
  • Βιομηχανικά – ενεργειακά έργα
  • Έργα Πρασίνου
  • Καθαρισμού Επεξεργασίας Νερού, Υγρών Στερεών και Αερίων Αποβλήτων