Προφίλ

H ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε. αποτελεί την πρώτη εγκεκριμένη μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων Α.Ε.Κ.Κ. στην Ήπειρο.

H Εταιρεία δραστηριοποιείται:

  • στην ανακύκλωση προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και καθαιρέσεων από Δημόσια & Ιδιωτικά Έργα
  • στην παροχή υπηρεσιών διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων, όπως των «ογκωδών αποβλήτων», των κλαδεμάτων και των «μπαζοαπορριμμάτων» που προκύπτουν από τις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων
  • στην πιστοποίηση και εμπορία προϊόντων ανακύκλωσης των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

Η ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ι.Κ.Ε. εξειδικεύεται σε εργασίες αποκατάστασης τοπίων, προστατευόμενων περιοχών από ανεξέλεγκτες αποθέσεις μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.